วิทยากรสอน นศ.สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนระนอง เทคนิคการเรียนรู้การเขียนลายเส้น 18 มีนาคม 2565

งานวิทยากรสอน นศ.สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนระนอง เทคนิคการเรียนรู้การเขียนลายเส้น สอนนักศึกษาอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัย
วิทยาลัยชุมชนระนอง หลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัยต้องมีการพัฒนาการวิธีการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาในทิศทางการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน และ เป็นการพัฒนาศักยภาพศาสตร์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ความเข้มแข็งทางวิชาชีพของนักศึกษาในระดับอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัย
ขอบคุณ อ.ปานดี คงสมบัติ เเละอาจารย์ทุกท่าน เเละขอบคุณครูเก๋
ถ่ายทอดสดออนไลน์

Comments are closed.